TOWARDS A STRAWCOLOGY
 

“De bouwsector is verantwoordelijk voor 40% van de broeikasgassen.” (Catherine De Wolf – MIT, Architecture Department)

De traditionele bouwsector biedt geen oplossing voor én levert geen antwoord op het hedendaagse milieuvraagstuk. Men heeft de mond vol van energiezuinig- en duurzaamheid, zonder enige aandacht te schenken aan de inhoud van deze begrippen. Ecologie is verworden tot een holle reclameslogan, het groene kleurtje in de naam van een “nieuw” product, het blaadje op de achterzijde van een wagen.
We hebben nood aan een revolutie, een andere manier van denken, een herwaardering van en heropvoeding over het ecologische gedachtengoed.

“De bouwsector heeft een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het veiligstellen van een gezonde toekomst.” Cobouw)

 Architectuur is overal en heeft een enorme impact op hoe we leven.  Als architecten staan we aan de basis ervan. Men verwacht van ons kennis en kunde, ook op ecologisch vlak, maar hoe meer we kijken naar de wereld die rondom ons wordt gebouwd hoe meer het ons voorkomt dat die kennis en kunde ontbreekt. Wordt het niet tijd om stillaan kleur te bekennen?

Towards a strawcology

 Vlaanderen bezit 121.002Ha aan graangewassen die jaarlijks een 330.213ton aan stro opleveren, waarvan 20% in overproductie, als restproduct van de graanteelt. Dit betekend 66.042ton aan stro dat gebruikt kan worden om duurzame, gezonde, ecologische gebouwen mee op te trekken. Gebouwen die CO2 opslaan ipv uitstoten en zo mee de opwarming van de aarde en de bijhorende milieu-impact tegengaan. Gebouwen die vrij zijn van schadelijke producten, die Cradle-to-Cradle zijn en niet-belastend voor het milieu, noch in opbouw noch in afbraak.
Er is nood aan een algehele bewustwording over de mogelijkheden die dit, schijnbaar afvalproduct, met zich meebrengt. Stro dient, terecht, gezien te worden als een volwaardig ecologisch alternatief. Om dit te bereiken dienen we:

*Kennis omtrent bouwen met stro te structureren, te bundelen, uit te wisselen en te verspreiden. 
*Wetenschappelijk onderzoek naar en over alle aspecten van het bouwen met stro te promoten en te publiceren.
*Grootschalige publieke pilootprojecten op te starten binnen Vlaanderen.
*De publieke opinie, media & autoriteiten te informeren en te adviseren.

We zijn het aan de toekomstige generaties verplicht dat we intensief nadenken over de gebouwen die we vandaag de dag oprichten, over hun impact op ons leefmilieu en de materialen die we hierbij gebruiken. We mogen ons daarbij niet verschuilen achter al dan niet bewuste of onbewuste onwetendheid of onbereidwilligheid tot kritisch nadenken en gezond scepticisme.